Map Icon

278, Sholapur Bazar, Pune-01.

Achievers

Sangwar kshitij Rupesh

Name : Sangwar kshitij Rupesh

Total Marks : 91.40%

Rank : 1st Rank

Lakade Bhimrao Shankar

Name : Lakade Bhimrao Shankar

Total Marks : 90.80%

Rank : 2nd Rank

Nimbalkar Diya Shyam

Name : Nimbalkar Diya Shyam

Total Marks : 90.20%

Rank : 3rd Rank